Transfer hnízda lesních mravenců z areálu

NaturaServis s.r.o. byla na základě objednávky firmy BÖHM PLAST-TECHNIK a.s., vyzvána k ochraně mravenců lesních (Formica rufa L.). Konkrétně se jednalo o nalezení náhradní lokality a následnému transferu hnízda mravenců lesních.

Firma BÖHM PLAST-TECHNIK a.s. bude realizovat záměr „Dostavba areálu BÖHM PLAST-TECHNIK: předmětem záměru je novostavba skladové haly vč. komunikačního a technického propojení se stávajícím závod v lokalitě Borek v České Třebové. Na základě rozhodnutí o povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů dle § 56 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., zákon o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, vydaného Krajským úřadem Pardubického kraje, odborem životního prostředí pod č.j.: 14825/2017/OŽPZ/Si byla pro společnost BÖHM PLAST-TECHNIK a.s. stanovena podmínka realizace záměru dle bodu 2, a to záchranný transfer hnízda mravence lesního.

Transfer mravenišť

V přelomu noci ze dne 18.5. na 19.5.2017 byl proveden transfer hnízda mravenců lesních z původního stanoviště na náhradní. Transfer byl proveden v nočního hodinách, kdy mravenci nebyli aktivní a byli v hnízdě. Kontrola původního i nového stanoviště mravenců, vč. dosběru mravenců z původního stanoviště a jejich transferu na nové, se uskutečnila dne 30.5.2017. V následujícím období (červen) bylo zjištěno, že na původním stanovišti stále existují zbytky původní populace. Bylo nutno vyčkat příznivějších klimatických podmínek (bez deště), poté byl dne 14.7.2017 proveden opakovaný dosběr mravenců a jejich transfer na nové stanoviště.

Závěr

V souladu s rozhodnutím o povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů dle § 56 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., zákon o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, vydaného Krajským úřadem Pardubického kraje, odborem životního prostředí pod č.j.: 14825/2017/OŽPZ/Si byl proveden úspěšný transfer hnízda mravence lesního z původního stanoviště na náhradní.

Kontrolou nového stanoviště bylo zjištěno, že transfer byl úspěšný.

Další podrobnosti naleznete v oficiální zprávě.

Source: Image